Nuorten usko työnsaantiin parantunut mutta jaksaminen huolettaa

Barona 13.8.2023

Nuorten huoli työpaikan saamisesta on helpottanut, vaikka ahdistuneisuus ja kuormituksen tunne eivät ole vähentyneet. Erityisesti opiskelijat ovat muita enemmän huolissaan työllistymisestään. Nuoret naiset ovat huolissaan työssä jaksamisestaan ja kyvystään huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Heitä huolettaa myös työuran pituus nuoria miehiä enemmän. Nämä ja muut tulokset selviävät tuoreesta Baronan kuukausittain teettämästä Nuorisopulssi-kyselystä. Tutkimuksen teemat koskivat mm. hyvinvointia ja jaksamista työelämässä, joka oli aiheena myös huhtikuun Nuorisopulssissa.   

Suomalaisten nuorten huoli työpaikan saamisesta on vähentynyt. Heinäkuussa 40 % nuorista ilmoitti olevansa huolissaan työpaikan saamisesta, kun huhtikuussa vastaava luku oli 50 %. Erityisesti nuorten naisten huoli oli laskenut, sillä huhtikuussa peräti 55 % oli huolissaan työllistymisestä, kun vastaavasti heinäkuussa enää 42 %. Nuorista miehistä 44 % oli huhtikuussa huolissaan työllistymisestään, kun heinäkuussa enää 36 %.  

Toisaalta opiskelijoiden huolestuneisuus työllistymisestä säilyi edelleen suhteellisen korkeana (54 %) verrattuna esimerkiksi työssäkäyviin (20 %). Huhtikuussa luvut olivat vieläkin korkeammat, jolloin opiskelijoista 62 % ja työssäkäyvistä 39 % oli huolissaan työpaikan saamisesta. Työuran pituudesta naiset olivat enemmän huolissaan (51 %) kuin miehet (41 %). Heinäkuun ja huhtikuun välillä ei ollut tapahtunut merkittävää muutosta.  

 ”Voi olla, että nuoret tiedostavat, että huolimatta talouden epävarmoista näkymistä, työvoimapula on edelleen todellisuutta ja Suomessa tullaan tarvitsemaan työväestöä enemmän kuin sitä on tällä hetkellä tarjolla. Samalla nuorten uskoa koulutuksen tuomiin työllistymismahdollisuuksiin tulisi entisestään tukea ja mahdollistaa esimerkiksi opiskelijoiden nopeampi pääsy työmarkkinoille, tarjoamalle tähän entistä joustavampia ja työelämälähtöisiä koulutusratkaisuja mm. ammatillisessa ja oppisopimuskoulutuksessa”, Baronan työkyvystä ja hyvinvoinnista vastaava henkilöstöjohtaja Jenni Närvä kommentoi.  

Naiset ovat ahdistuneempia kuin miehet  

Työnsaannin lisäksi nuoret ovat edelleen myös ahdistuneita ja kuormittuneita. Puolet (50 %) heinäkuun kyselyyn vastanneista nuorista, 56 % naisista ja 46 % miehistä tunsi jonkinasteista pelkoa tai ahdistusta työelämää kohtaan. Erityisen ahdistuneita oli naisista 15 % ja miehistä 14 %. Työssä jaksaminen huoletti 49 % nuorista. Miehistä 44 % koki työssäjaksamisen haasteita ja naisista peräti 57 %.  Myös kuormituksen suhteen oli eroa, sillä erittäin kuormittuneita naisista oli 18 % ja miehistä vain 7 %.  

”Tasa-arvoon ja diversiteettiin liittyvät haasteet näkyvät edelleen työelämässä, myös nuorten kohdalla. Suomessa on hyvin sukupuolittuneet työmarkkinat, jotka näkyvät niin palkoissa, työurien kehityksessä kuin vaikkapa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa. On tärkeä kysymys, miten työnantajat oikeasti luovat kulttuuria, jossa kuka tahansa sukupuoleen, ikään tai elämäntilanteeseen katsomatta voi menestyä ja kehittyä työssään”, Närvä toteaa.  

Närvän mukaan yhä useampi nuori aikuinen uupuu tai jättäytyy kokonaan sivuun työelämästä. Myös nuorten ahdistuneisuus kasvaa kaikkialla maailmassa. Närvän mukaan olisi kuitenkin tärkeää tuoda esiin myös työelämän hyviä ja valoisia puolia.  

”Hyvinvoinnista ja jaksamisesta puhutaan nyt enemmän ja avoimemmin kuin koskaan aiemmin. Työuupuminen ei ole enää tabu, eivätkä nuoret pelkää tuoda esiin haasteitaan. On meistä työnantajista ja rakenteista kiinni, pystymmekö vastaamaan nuorten tarpeisiin oikealla tavalla. Tekojen ei tarvitse olla ihmeellisiä, mutta niitä on oltava. Jos esimerkiksi perehdytykseen tai esihenkilötyöhön ei ole riittävästi aikaa, tämä korostuu eteenkin nuorten kohdalla jaksamisen haasteina. Heiltä puuttuu vielä kokemusta ja iän tuomaa perspektiiviä, jolloin aluksi pieniltä näyttäneet haasteet voivat pitkittyessään kasvaa suhteettoman suuriksi”, Närvä nostaa esiin.  

Nuorten aikuisten työuupumukseen haettava pikaisesti ratkaisuja 

Heinäkuun kyselystä käy ilmi, että nuorista naisista vain 25 % uskoo pystyvänsä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja asettamaan selkeät rajat uupumisen estämiseksi, miehistä vastaavasti 40 % uskoo tähän. Opiskelijoissa korostuu niiden osuus, jotka eivät mielestään kykene pitäämään huolta hyvinvoinnistaan. Heitä on 39 % kun työssäkäyvistä näin kokee vain 24 %.   

Närvän mukaan sukupuolten erot eivät tule yllätyksenä, sillä julkisuudessa on jo aiemmin tuotu esiin erityisesti nuorten naisten uupuminen. Myös opiskelijoiden jaksamisesta on puhuttu paljon, varsinkin pandemian myötä.  

”Työhyvinvointia voi johtaa ja kehittää eteenpäin, ja osallistaa siihen parhaimmillaan koko organisaation mukaan. Nuorten aikuisten työuupumukseen tulee tarttua työpaikoilla entistä jämäkämmin, sillä heidän poisjääntinsä työmarkkinoilta aikaisessa vaiheessa vaikuttaa koko yhteiskuntamme tasapainoon. Tästä meillä on työnantajina iso vastuu”, Närvä muistuttaa.  

BVoice Nuorisopulssi on Baronan kuukausittainen kysely 18–29-vuotiaille nuorille ja heinäkuun kyselyyn vastasi yhteensä 205 nuorta. Kyselyn toteutti ja aineiston keräsi Norstat.  

Lue raportti »

Lisätietoja:  

Jenni Närvä  
Henkilöstöjohtaja, työkyky ja hyvinvointi  
+358 44 5171 071
jenni.narva@barona.fi