Tietosuojaperiaatteet

Barona Oy (jäljempänä Barona) käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa yksityisyyttä kunnioittaen ja noudattaen Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojaperiaatteita.

Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet

Baronan keräämien henkilötietojen käsittelyn päämääränä on, että oikeat työntekijät löytäisivät mahdollisimman tehokkaasti oikeat työnantajat. Tätä tarkoitusta varten Barona kerää työntekijöistään ja työnhakijoiksi rekisteröityvistä henkilöistä heidän työllistymistään ja oikeaa sijoittamistaan palvelevia tietoja. Tietojen keräämisen ja käytön systematisoinnilla pyritään tehostamaan Baronan toimintaa ja tarjoamaan asiakkaille nopeampaa ja parempaa palvelua siten, että tyytyväisellä työnantajalla on tyytyväinen työntekijä.

Asiakkaan informointi

Barona uskoo avoimuuteen henkilötietojen käsittelyssä. Barona toivoo, että kaikki asiakkaat tutustuvat huolellisesti Baronan työntekijöiden tiedot tallentavaa tietojärjestelmää kuvaavaan rekisteriselosteeseen, joka ilmaisee rekisterinpitäjän, rekisterin nimen, käsittelyn tarkoitukset, kerättävät tiedot, tietolähteet, luovutuskohteet ja rekisterin tietosuojaperiaatteet.

Tietojen hankkiminen ja käyttäminen

Baronan tietojen käsittely perustuu aina asiakkaan itse tai työnantajayrityksen antamiin tietoihin. Baronan asiakkailla on milloin tahansa oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja kieltää tarpeettomien tietojen käsittely. Barona käsittelee vain palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot hävitetään turvallisesti.

Barona ei luovuta rekisteriin kerättyjä henkilötietoja asiakaskuntansa ulkopuolelle, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen palvelukohtaisesti pyydetty suostumusta. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Lopuksi

Baronan toiminnan ja palveluiden kehittämisen yhteydessä myös tätä lausuntoa tullaan muokkaamaan ja päivittämään kulloisenkin tilanteen mukaiseksi. Barona toivoo, että asiakkaat käyvät aika ajoin tarkistamassa uusimman lausunnon sisällön.

Mahdolliset lisäkysymykset tai kommentit Baronan toiminnasta rekisterinpitäjänä pyydetään kohdistamaan tietosuojasta vastaavalle Marita Paajastelle (marita.paajaste@barona.fi), joka pyrkii vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman perusteellisesti.