Suuri työelämätutkimus: koronapandemia polarisoinut työväestöä, etätyötä tehneiden työtyytyväisyys lisääntynyt vaikka työmäärä on kasvanut

Barona 3.2.2021
  • Fyysisesti työpaikalla työskennelleistä 34 % arvioi tehneensä pidempiä työpäiviä koronapandemian aikana, ja etätyötä tehneistä jopa puolet (49 %) arvioi työmäärän kasvaneen.
  • Etätyötä tehneet kokivat olevansa vähemmän kuormittuneita ja voivansa usealla hyvinvoinnin osa-alueella paremmin kuin läsnätyössä olleet.
  • Koronapandemiasta huolimatta 66 prosenttia työssäkäyvistä on työskennellyt työpaikalla.
  • Tulokset ovat peräisin Baronan teettämästä valtakunnallisesta työelämätutkimuksesta, johon vastasi 1022 työelämässä olevaa suomalaista.

Etsitkö vuoden 2022 tutkimustuloksia?
Lue lisää »

Työelämäyhtiö Baronan suuren työelämätutkimuksen mukaan koronapandemian aiheuttaman etätyöaallon vaikutukset ovat ristiriitaisia ja työelämää osittain polarisoivia. Viidennes suomalaisista työikäisistä kokee pandemian lisänneet epävarmuutta, mutta samalla 16 prosentilla osaamisen kysyntä on lisääntynyt.

Tutkimuksen mukaan henkilökohtaista kokemusta työn määrästä, kuormituksesta ja työhyvinvoinnista määrittää merkittävästi se, onko työikäisellä ollut mahdollisuus tehdä etätyötä vai ei. Etätyötä osittain tai täysaikaisesti tehneistä peräti puolet (49 %) kokee tehneensä aiempaa pidempiä työpäiviä, mutta tästä huolimatta he ovat vähemmän kuormittuneita ja nauttivat paremmasta työrauhasta sekä mielekkäämmästä työstä.

Etätyötä tehneet kokevat mm. nukkuneensa paremmin, työnteon helpottuneen ja saavansa huomattavasti enemmän aikaan kuin läsnätyössä olleet:

  • Työrauha on parantunut -kokemus: etätyötä tehneistä 64 %, läsnätyössä olleista 31 %
  • Olen nukkunut paremmin -kokemus: etätyötä tehneistä 40 %, läsnätyössä olleista 24 %
  • Saan työpäivässä enemmän aikaan -kokemus: etätyötä tehneistä 45 %, läsnätyössä olleista 21 %
  • Työn mielekkyys on parantunut -kokemus: etätyötä tehneistä 41 %, läsnätyössä olleista 28 %

Tutkimuksen perusteella näkemys etätyöstä työelämää kurjistavana tekijänä ei pidä paikkaansa.

”Tutkimuksessamme havaitut etätyön positiiviset vaikutukset osoittavat, miten tärkeää paikasta riippumaton työ ja sen mielekäs yhteensovitus muuhun arkeen tämän päivän työikäisille on. Samalla on muistettava, että yhä vähemmistöllä työssäkäyvistä on mahdollisuus tehdä etätyötä. Tutkimuksen valossa on ilmeistä, että koronapandemian jälkeen yhä useampi asiantuntija-aloilla työskentelevä tulee vaatimaan työantajalta joustavia etätyömahdollisuuksia”, Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen toteaa.

Koronapandemiankin aikana kaksi kolmasosaa vastaajista työskenteli fyysisesti työpaikalla. Koronapandemian aikaiset poikkeusjärjestelyt koettiin kielteisimmiksi majoitus- ja ravintola-alalla, sosiaali- ja terveysalalla, logistiikassa sekä myynnin ja kaupan alalla.

”Työelämä näyttää polarisoituvan myös työskentelymuotojen osalta. Etätyö ei ole koko Suomen ratkaisu, sillä selvällä enemmistöllä työtä tekevistä ei ole mahdollisuutta siirtyä etätyöhön. Suomi tarvitsee lukuisia ammattikuntia, kuten sairaanhoitajia, kokkeja sekä varastojen ja teollisuuden ammattilaisia, jotka pitävät yhteiskuntamme pyörät pyörimässä. Myös näiden ammattiryhmien työhyvinvoinnin parantaminen ja työkyvystä huolehtiminen vaatii meiltä työnantajilta aktiivista ennakointia ja panostuksia", Vanhala-Harmanen sanoo.

Koronapandemian vaikutuksesta 47 prosenttia työikäisistä on vähintään pohtinut työpaikan vaihtoa tai osaamisen lisäämistä.

Baronan työelämätutkimuksen aineiston keräsi Norstat joulukuussa 2020. Sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan edustavaan tutkimukseen vastasi 1022 työelämässä olevaa suomalaista.

Tutkimusraportin ensimmäinen osa löytyy täältä: https://www.dropbox.com/sh/eqo1infiw4ro14i/AACR2dij1uZfxwuCGrOFAeiYa?dl=0

Etsitkö vuoden 2022 tutkimustuloksia?
Lue lisää »

Lisätietoja:

Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja, Barona
0400 511786
minna.vanhala-harmanen@barona.fi

Antti Möller, Head of Communications & Public Affairs, Barona
044 5455698
antti.moller@barona.fi