Analyytikkona rahoitusalalla – dataa, yllätyksiä ja tulevan ennustamista

Analyytikkona rahoitusalalla – dataa, yllätyksiä ja tulevan ennustamista

Erica Ollikainen 5.1.2021

Suosittuun analyytikon työhön sisältyy tiedon hankintaa eri lähteistä, tiedon analysointia sekä erilaisten suositusten tekemistä tämän analysoinnin perusteella. Analyytikon työn voisi tiivistää talouden ilmiöiden ja yritysten seuraamiseen sekä niiden tulevaisuudennäkymien ennustamiseen. 

Etsin alkuvuodesta eräälle rahoitusalan asiakkaallemme kesätöihin henkilöä analytiikan tehtäviin. Hakijamäärät olivat valtavia suhteessa muihin meidän hakuihimme eli analytiikan tehtävät todella kiinnostavat suurta yleisöä.

Analytiikka on aiheena hyvin laaja ja pitää sisällään valtavasti erilaisia mahdollisuuksia sekä rahoitusalalla että muilla toimialoilla. Juttelin tätä kirjoitusta varten muutaman rahoitusalalla työskentelevän analyytikon kanssa ja kyselin heiltä tarkemmin, miksi tehtävät kiinnostavat, miten työssä voi menestyä ja miltä tulevaisuus voisi näyttää.

Maailman tapahtumien seuraamista ja analyysia

Analyytikon työn voisi tiivistää talouden ilmiöiden ja yritysten seuraamiseen sekä niiden tulevaisuudennäkymien ennustamiseen. Työhön sisältyy tiedon hankintaa eri lähteistä, tiedon analysointia sekä erilaisten suositusten tekemistä tämän analysoinnin perusteella.

Päivittäinen työ analyytikkona voi olla esimerkiksi datan laadun tarkastamista ja seurantaa, kvantitatiivisten mallien seurantaa ja korjaamista, raporttien kirjoittamista ja isompien markkinaliikkeiden tai tapahtumien (esim. vaalit) kommentoimista suhteessa markkinaan.

Työn painotukseen vaikuttaa se, millaisiin rahoitusinstrumentteihin tai talouden toiminnan osa-alueisiin keskitytään. Vaihtelua tuottaa myös se, keskitytäänkö johonkin tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, toimialoihin tai tietyn kokoisiin yrityksiin.

Tuloskaudella työskentely on hieman kapeampaa ja nopeatempoisempaa. Silloin pääsee myös seuraamaan omien ennusteiden toteutumista. Tuloskauden ulkopuolella pystyy tekemään laaja-alaisempaa tutkimusta.

Analyytikon työ vaatii myös tiimipelaamista

Työ ei ole kuitenkaan pelkästään datan ja mallien kanssa puurtamista, vaan työhön liittyy paljon yhteistyötä eri sidosryhmien sekä osallistumista erilaisiin tiimin, yksikön tai jopa koko yrityksen tasoisiin kehitysprojekteihin.

Tärkeää on yhdistää numeroihin ja muuhun dataan myös kvalitatiivista tietoa esimerkiksi ihmisten käyttäytymisestä tai yleisistä trendeistä. Näin numeroiden taakse saadaan myös käytäntöä ja perusteita. Työssä houkutteleekin se, että pääsee yhdistämään oman analyyttisen puolen ja vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Analytiikassa yhdistyy mukavasti teoreettinen tieto sekä käytäntö. Analyytikon työssä kiinnostaa myös se, että ongelmiin on olemassa teoriassa ratkaisu, mutta käytäntö voi olla jotain muuta. Siksi oma ongelmanratkaisukyky korostuu ja dataa tutkimalla voi löytää uusia vaihtoehtoisia tapoja. Työssä tulee olla aiempaa tietopohjaa, mutta nopeasti toimivassa ympäristössä käytäntö pakottaa myös intuitioon ja tunnepohjan hyödyntämiseen tässä soveltamisessa.

Tiedon käsittely, oma intuitio ja kriittinen arviointi keskiössä

Analyytikon työhön kuuluu paljon yhteiskunnallisen keskustelun ja markkinan seuraamista. Analyytikko onkin aitiopaikalla seuraamassa sitä, miten maailman tapahtumat vaikuttavat liiketapahtumiin ja vaikkapa osakemarkkinoihin. Työssä pääsee reaaliajassa katsomaan, millaisia vaikutuksia vaikkapa Yhdysvaltojen presidentin vaaleilla tai koronaviruksella on ihmisten käyttäytymiseen ja sitä kautta markkinoihin.

Analyytikon työhön liittyy valtavien tietomassojen käsittelyä. Tärkeää on siis osata hyödyntää erilaisia tietolähteitä ja suodattaa tiedosta se oleellinen. Kriittisen ajattelun vaatimus korostuu myös siinä, kun tietoa sovelletaan ja pyritään tuottamaan näkemyksellistä analyysia, josta näkyy oma tulkinta, mutta myös selkeät perustelut päätelmille.

Tiedon käsittelyn ohella oleellista on myös ymmärtää, mistä numerot tulevat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että analyytikon tulee olla perillä siitä, mitkä päätökset ovat aiheeseen vaikuttaneet. Tässä auttaa se, että ymmärtää yritysten liiketoimintaa, markkinoiden toimintaa sekä on ylipäätään perillä siitä, mitä maailmalla ja yhteiskunnassa tapahtuu. Päätöksiä tehdessä on hyvä huomioida tämä kokonaisuus ja arvioida, miten ja mitkä päätökset sitten vaikuttavat tulevaisuuteen.

Asiat tapahtuvat markkinoilla usein nopealla aikataululla ja on tärkeää pystyä toimimaan nopeasti sekä myös reagoimaan näihin muuttuviin tilanteisiin. Analyytikon on oltava valmis tekemään nopeasti analyyseja monimutkaisistakin aiheista.

Tiedonkäsittelyn ja ongelmanratkaisukyvyn ohella tässä korostuu myös intuitio sekä luotto omaan näkemykseen. Numeroihin ei voi takertua liiaksi, vaan pitää ymmärtää, millaisen kokonaisuuden ne muodostavat ja mikä asia vaikuttaa mihinkin kokonaisuuteen. Toisaalta työhön sisältyy paljon yhteydenpitoa eri sidosryhmiin, missä korostuu sekä olennaisen tiedon hankkiminen muilta että myös omien analyysien esittäminen selkeästi ja ymmärrettävästi.

Työ vastaa usein odotuksia ja tekemällä oppii

Analyytikon työssä menestymisen perusta lähtee hyvästä teoriapohjasta sekä perusymmärryksestä. Osaamista tarvitaan esimerkiksi taloustieteistä, rahoitusinstrumenteista, hinnoittelumalleista, rahoitusmarkkinoiden toiminnasta ja lainsäädännöstä riippuen toki aina myös työn painotuksesta. 

Työ vastaa paljolti odotuksia, sillä osaan tehtävistä liittyvää materiaalia ja aineistoa on saatavilla netistä ja niiden pohjalta saa hyvää käsitystä siitä, mitä työssä tehdään. Odotuksia vastaa myös se, että työhön liittyy vastuuta ja esimiehet luottavat siihen, että uransa alkuvaiheessakin oleva henkilö osaa asiansa.

Haastateltavien mukaan työssä on ollut mukava huomata myös se, että kaikkea ei tarvitse osata ennakkoon ja työssä oppii hyvin tarvitsemiaan taitoja käytännössä. Muutkaan henkilöt eivät osaa kaikkea ja yhdessä tekemisen kautta voidaan oppia toisilta. Yllättävää on ollut myös se, kuinka laaja rahoitusalan kenttä on. Työssä kiehtoo myös se, että siinä ei ole koskaan valmis, vaan täytyy olla ajan hermoilla ja kehittää itseään.

Varmasti tärkein apu aloittelevalle analyytikolle ovat kollegat ja varsinkin oman tiimin merkitystä korostetaan. On hyvä tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet sekä tietää, mistä kysyä apua. Alkuvaiheessa on parempi kysyä liian aikaisin ja liian usein kuin yrittää pärjätä liian pitkälle yksin. Oman tiimin ohella myös muut yrityksen asiantuntijat tarjoavat tietotaitoa.

Mikäli omassa työpaikassa tuntuu olevan liian vähän osaamista tai haluat laajentaa näkemystäsi, verkostoituminen toimii aina hyvänä vaihtoehtona. Laita siis rohkeasti verkostoitumispyyntöä kiinnostavalle asiantuntijalle.

Omaa osaamista kartuttaa parhaiten ihan vain tekemällä. Vaikka oma osaaminen mietityttäisi, hyppää rohkeasti mukaan erilaisiin projekteihin. Näissä pääsee usein näkemään hieman laajemmin myös koko yksikön tai yrityksenkin toimintaa. Menestymiseen vaikuttaa paljon myös omaehtoinen tiedonhankinta ja itsensä sivistäminen myös töiden ulkopuolella.

Osaamista voi kartuttaa tutustumalla alan nettisivuihin, tekemällä vapaaehtoista markkinatutkimusta tai osallistumalla alan tapahtumiin. Rahoitusala voi tuntua laajalle kokonaisuudelle, josta on vaikea edes hahmottaa, mitä siellä voisi tehdä. Hyvä keino lähteä liikkeelle on mennä harjoitteluun ja sitä kautta tutustua erilaisiin mahdollisuuksiin.

Rooli analyytikkona korostuu

Tiedon määrä tulee lisääntymään entisestään vielä tulevaisuudessa, jolloin analytiikassa korostuu se, että tietoa tulee pystyä suodattamaan ja arvioimaan entistä kriittisemmin ja tehokkaammin.

Samalla myös kilpailu dataan liittyen kovenee ja tärkeinä kysymyksinä nousevat, miten tietoa voidaan hyödyntää parhaiten ja miten pystyy erottautumaan kilpailijoista. On hyvä pohtia myös tiedon parempaa kaupallistamista sekä propagandan ja virheellisen tiedon suodattamista päätöksenteossa.

Teknologia kehittyy huimaa tahtia, minkä takia prosesseja automatisoidaan enemmän ja joidenkin asioiden manuaalisuus katoaa entisestään. Tämän kehityksen sekä tiedon määrän kasvun seurauksena analyytikon vastuualueet kasvavat ja samanaikaisesti myös tietotekniset vaatimukset voivat kasvaa.

Rahoitusala on perinteisesti ollut ala, jossa on melko kapeakatseinen polku siitä, kuinka alalle pääsee tai millaisella osaamisella on merkitystä. On todennäköistä, että tulevaisuudessa tämä tulee muuttumaan ja alalla tiedostetaan se, että tarvitaan osaamista myös muualta kuin taloustieteistä tai kaupalliselta puolelta. Esimerkiksi psykologian anti ihmisten käyttäytymisen osalta tai toisaalta yhteiskuntatieteiden ajatukset yhteiskunnan trendeihin ja suuntiin liittyen voisivat tuoda lisäarvoa. Onhan nyt jo huomattavissa esimerkiksi se, että vastuullinen sijoittaminen on noussut pinnalle ja alalla otetaan entistä enemmän huomioon myös poikkeavia näkökulmia.

On tärkeää ymmärtää, mitä voidaan automatisoida ja toisaalta kehittää jo automatisoituja prosesseja entistä paremmiksi. Manuaalisuuden kadotessa analyyttisyyden rooli säilyy vahvana tai jopa korostuu entisestään. Tärkeää on ymmärtää kokonaisuuksia laajemmin, tehdä syväluotaavampia analyyseja sekä arvioida kriittisesti tätä kaikkea. Samalla on osattava hyödyntää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista dataa ja yhdistellä niistä aidosti merkitystä luovaa analyysia.

Perusperiaate analyytikon roolissa kuitenkin säilyy ja vastausta haetaan edelleen kysymyksiin: Mikä data on merkityksellistä? Mitä se kertoo? Miten se auttaa yritystämme? Rooli muuttuu kuitenkin konsultoivampaan suuntaan, mikä näkyy nimenomaan tiedon soveltamisena ja trendien seuraamisena. Pelkkä numeroiden seuraaminen ja manuaalinen naputtelu ei riitä, vaan tulee tuottaa aidosti lisäarvoa ja yhdistää tieto ympäröivään maailmaan paremmin.

Rahoitusalan analyytikon tehtävät tarjoavat työpaikan, jossa ei ole koskaan tylsää hetkeä. Mielenkiintoa ja jännitystä tuovat erilaiset yhteiskunnan tapahtumat ja päätökset, joiden vaikutuksia pääsee seuraamaan niin päivittäisellä tasolla kuin kuukausien tai vuosienkin päästä. Alaan liittyy vahvasti jatkuva kehitys ja yllätykset, joita ei voida ennakoida mitenkään. Jos siis nautit työstä, joka sisältää numeroihin ja faktoihin nojaamista, luottamista omaan intuitioon sekä uhkapeliä maailmantapahtumilla spekuloiden, jatka uuden oppimista ja tartu rohkeasti tilaisuuksiin löytäen juuri sinun paikkasi rahoitusalalta.