Työturvallisuus – ei aivan niin helppo nakki!

Työturvallisuus – ei aivan niin helppo nakki!

Niina Pietilä 21.10.2020

Vuonna 2019 Suomessa tapahtui 128 000 tapaturmaa töissä tai työmatkoilla. 128 000 kertaa työvoimaa menetettiin ja luonnollisesti myös kaiken tämän päälle koettiin erilaista kipua, särkyä ja ärsytystä. Kysymys kuuluu: miten voisimme lisätä työturvallisuutta ja samalla kokonaisvaltaista työhyvinvointia? Tähän ei ole valitettavasti yhtä selkeää vastausta, sillä se on monien tekijöiden summa.  

Voimme varmasti kaikki samaistua rivakkaan työtahtiin, pieneen työpaineeseen, tehokkuuden lisäämiseen ja huolelliseen työjälkeen. Tilanteet muuttuvat työelämässä nopeaan tahtiin: ensin on kiire, seuraavassa hetkessä rauhallista. Miten erilaisista tilanteista tulisi selvitä niin, että työturvallisuus kulkee joka hetki mukana? 

Työturvallisuuden toteutuminen on aina kahden kauppaa: työnantajan ja työntekijän. Työnantajan toimintaa säätelee työturvallisuuslaki ja erilaiset työturvallisuuteen liittyvät säädökset. Näiden pohjalta työnantaja on velvoitettu luomaan turvalliset puitteet jokaiselle työntekijälle sekä toimipaikka- että tapauskohtaisesti.  

Työntekijän vastuulla taas on noudattaa työnantajan asettelemia ohjeita turvatakseen sekä itselleen että muille turvallisen työympäristön. Työnantaja johtaa ja valvoo sekä oman että työntekijän turvallisuutta ja säädösten noudattamista. Näin sekä työnantaja että työntekijä yhdessä luovat puitteet turvalliselle ja terveelle työympäristölle. 

Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolosuhteet 

Työturvallisuuden ja tuottavuuden katsotaan kulkevan käsi kädessä: tuottavuus paranee, kun vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta, onnettomuuksilta ja työstä johtuvilta sairaustapauksilta ja työssä katsotaan olevan turvallista, kun työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolosuhteet ovat kunnossa.  

Fyysiset työolosuhteet – tämä tarkoittaa sitä, että työssä käytettävistä koneista ja laitteistosta pidetään hyvää huolta, niitä käytetään oikein ja ne ovat kaikin puolin asianmukaisia ja niitä käytetään ainoastaan siihen ja siten, johon ne on tarkoitettu.  

Työssä käytettäviä raaka-aineita valvotaan, työtilat ovat suunniteltu turvalliseen liikkumiseen, työtilat pidetään siisteinä, sisäilman laadusta pidetään huolta, työasento on oikea ja melutaso pysyy vaarattomana. Tarvittavia henkilösuojaimia on aina tarjolla, ne ovat laadukkaat ja sopivat tehtävään työhön. 

Fyysisiin työolosuhteisiin liittyy olennaisesti koulutus: työntekijöitä koulutetaan nostamaan painavia esineitä oikein, heidät on perehdytetty ylipäätään työhön ja yleiseen työturvallisuuteen ja kokonaisvaltaisen osaamisen päivittämisestä pidetään huolta.  

Psyykkiset työolosuhteet – Työturvallisuuteen yksi osa-alue on henkinen hyvinvointi. Tämä tarkoittaa, että tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, avoin kommunikaatio, arvostus ja vuorovaikutus toteutuvat. Myös työn johtamiseen, roolituksiin ja vastuujakoihin liittyvät asiat tulee olla myös määritelty selkeästi, jotta organisaatio on psyykkisiltä työolosuhteiltaan tasapainossa.  

Kun mietitään työpaikan psyykkisiä työolosuhteita, tulee kiinnittää huomiota myös esimerkiksi: 

  • Onko töitä liikaa tai liian vähän? 
  • Esiintyykö työnteossa jatkuvia keskeytyksiä? 
  • Onko kaikilla mahdollisuutta kehittyä ja oppia uutta? 
  • Valuuko työasiat vapaa-ajalle jatkuvasti? 

Sosiaaliset työolosuhteet – Sosiaalisten työolosuhteiden toteutumiseen vaikuttaa pitkälti työympäristön henkilökemiat: onko työyhteisössä ongelmia, tuleeko kaikki toimeen keskenään, tapahtuuko eristäytymistä tai syntyykö klikkiytymistä? Entä käyttäytyvätkö kaikki kunnioittavasti toisiaan kohtaan, tukevatko työntekijät toinen toisiaan tai esiintyykö työpaikalla tyytymättömyyttä? 

Ainoastaan työyhteisön sisällä ei voida yksin vaikuttaa sosiaalisiin työolosuhteisiin, sillä myös asiakassuhteiden laatu voi vaikuttaa siihen, esiintyykö työssä sosiaalisia kuormitustekijöitä.  

Miten me kaikki voimme toteuttaa työturvallisuutta? 

Työtekijällä on vastuu työnantajalleen tehdä aina työssä parhaansa. Työn kiiretilanteissa meillä on ihmisinä luontainen vaisto selviytyä painetilanteista nopeasti ja mutkattomasti ilman negatiivisia seuraamuksia. Kun luontainen vaistomme ja vastuuntuntomme kohtaavat kiireen tai paineen alaisuudessa, korostuu erityisesti työturvallisuuden noudattamisen merkitys. Työturvallisuus on kahden kauppa ja kuuluu meille kaikille! 

Lähteet: tvk.fi & ttk.fi