Lisää vastuullisuutta! Näin edistät monimuotoisuutta työyhteisössäsi

Laura Helander 4.8.2022

Kaksi työntekijää Baronan varastolla

Haluaisitko sinä olla mukana rakentamassa parempaa, tasa-arvoisempaa työelämää? Laadimme listan tavoista, joilla monimuotoisuutta voidaan edistää niin työyhteisön arjessa kuin uusien työntekijöitä valintahetkellä.

1. Tarkastele ja kehitä työyhteisön nykytilaa

Organisaation monimuotoisuuden edistäminen kannattaa aloittaa työyhteisön sisällä vallitsevien ennakkoluulojen, kielteisten asenteiden ja mahdollisesti syrjivien käytäntöjen purkamisella. Kiinnitä huomiota siihen, millaista viestintä on työjäsenten välillä ja huomioi myös se, millaisena yritys tai organisaatio näyttäytyy ulospäin.

Viestinnän ja markkinoinnin keinoin kasvatetaan paitsi yrityksen tulosta ja tunnettuutta, tuodaan esille myös sen arvovalintoja ja lisätään sen houkuttelevuutta työantajana. Mieti, millainen joukko yritystä todellisuudessa edustaa ja voisiko tätä tuoda mainonnan kautta paremmin esille.

Muista myös, ettei monimuotoisuudella tarkoiteta pelkästään henkilöiden erilaisten taustojen ja ulkoisten tunnusmerkkien hyväksymistä. Monimuotoisuutta edustavat myös työyhteisön sisällä vallitsevat erilaiset ajattelutavat, uskomukset ja persoonallisuudet.

2. Varmista rekrytoinnin tasavertaisuus

Rekrytoidessa kaikkia hakijoita tulee kohdella tasavertaisesti. Sukupuolella, iällä, uskonnolla tai seksuaalisella suuntautumisella ei pitäisi olla työllistymisen suhteen mitään merkitystä. Anonyymiys rekrytointiprosessin aikana mahdollistaa sen, että hakijan osaaminen pääsee kunnolla keskiöön.

Työpaikkailmoitusten laatiminen ja mahdollisuus osallistua työhaastatteluun esimerkiksi englanniksi lisäävät hakijoiden diversiteettiä ja auttavat vieraskielisen väestön osaamisen löytämistä. Yritysten kannattaa antaa myös vaikeassa työllistymistilanteessa oleville työnhakijoille mahdollisuus päästä kiinni työelämään esimerkiksi oppisopimuksella tai rekrytoivien koulutusohjelmien kautta.

3. Tuo yhteiset periaatteet ja sopimukset selkeästi esille

Tasa-arvolaki edellyttää, että kaikki yli 30 työntekijää työllistävät organisaatiot laativat itselleen monimuotoisuus- ja tasa-arvosuunnitelman, jossa määritellään selkeästi toimenpiteiden vastuuhenkilöt, aikataulu ja mitattavat lopputulokset. Suunnitelmassa voidaan nostaa esille esimerkiksi keinoja yhdenvertaisen viestinnän edistämiseksi tai asettaa tavoitteeksi luopua sukupuolittuneista ammattinimikkeistä.

On hyvä muistaa, ettei monimuotoisuuden lisääminen rekrytoinnin kautta tai monimuotoisuutta tukevien suunnitelman laatiminen yksin takaa hyötyjen toteutumista. Vasta konkreettiset käytännöt ja sitoutuminen yhteisiin linjauksiin työpaikan arjessa osoittavat sen, mikä arvo monimuotoisuudelle todella annetaan.

4. Tee tasa-arvoisuudesta yhteinen asia

Vaikka työtehtävät ja työroolit asettavatkin yksilöitä työpaikan sisällä erilaisiin vastuisiin, tasa-arvon toteutuminen on koko työyhteisön kannettavina ja sen suhteen kaikki ovat samalla viivalla. Ole valmis järjestämään henkilöstölle monimuotoisuuden edistämiseen tähtäävää koulutusta, jotta työkulttuurista muodostuisi mahdollisimman avoin ja salliva.

Tasa-arvoa toteutetaan myös tarjoamalla kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kehittymiseen ja etenemiseen. Huolehdi siitä, että työyhteisössä on saatavilla riittävästi ja tasapuolisesti ohjausta ja tukea myös perehdytysvaiheen jälkeen.

5. Pyri huomioimaan yksilöiden tarpeet

Monimuotoisessa työyhteisössä kaikkien ideoille ja ajatuksille annetaan tilaa, minkä ohella jokaisen vahvuudet pyritään valjastamaan parhaalla tavalla käyttöön. Järjestelmällisen perehdyttämisen ja työnohjauksen tulee koskea tasapuolisesti koko henkilöstöä, myös esihenkilötasoa. Perehdytysmallia on syytä mukauttaa tarvittaessa kunkin perehdytettävän kohdalla, sillä jokaisella on oma yksilöllinen tapa oppia.

Laadukkaalla johtamisella tulisi pyrkiä takaamaan jokaiselle turvallinen työympäristö, tunne kunnioituksesta ja arvostuksesta sekä mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

On tärkeää muistaa, että vaikka viestintä kuuluu työyhteisössä kaikille sen jäsenille, kaikilla ei ole siihen välttämättä yhtä hyviä valmiuksia. Mahdollista vieraskieliselle henkilöstölle mahdollisuus nostaa kielivalmiuksiaan ja varmista, että nämäkin ymmärtävät työyhteisössä kulkevaa informaatiota.

6. Monimuotoisuutta täytyy osata johtaa

Jotta monimuotoisuuden hyödyt alkaisivat näkyä konkreettisesti työyhteisön arjessa, täytyy erilaisten työntekijöiden voida kokea kuuluvansa aidosti joukkoon. Laadukkaalla johtamisella tulisi pyrkiä takaamaan jokaiselle turvallinen työympäristö, tunne kunnioituksesta ja arvostuksesta sekä mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Johtamiselta edellytetään onnistuakseen suunnitelmallisuutta ja kykyä sovitella yhteen henkilöstön erilaisia toimintatapoja. Tärkeää on oppia myös tunnistamaan työyhteisössä tapahtuva syrjintä ja löytää keinot, joilla siihen saadaan puututtua. Pyri aistimaan työyhteisössä vallitsevaa ilmapiiriä, käy säännöllisesti keskusteluja työntekijöiden kanssa ja osoita avoimuutta näiden huomioille työyhteisön arjesta.

7. Tue tiimien sisäistä dynamiikkaa

Aito tiimityö on työlästä ja monimuotoisuus vaatii erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemista. Tiimien sisäisellä dynamiikalla onkin iso rooli siinä, millaisena työ koetaan ja kuinka sujuvaa työn tekeminen on.

Ollaanko työpaikalle todella saatu rakennettua tiimejä vai ryhmiä? Kiinnitä huomiota siihen, kuinka saumattomasti erilaiset yksilöt toimivat yhdessä. Siinä missä ryhmä voi olla mikä tahansa joukko ihmisiä, tiimillä on yhteinen identiteetti ja tavoitteet siitäkin huolimatta, että sen jäsenet ovat keskenään erilaisia.

Tiimeille syntyy usein omat, ehkä osin kirjoittamattomatkin sääntönsä ja rutiininsa. Vaikka tiimien jäsenistä saattaakin muodostua jatkuvan yhteistyön myötä toisilleen läheisiä, mieti, voisivatko tiimit hyötyä silloin tällöin esimerkiksi ulkopuolisen kouluttajan näkemyksistä tai hioutua entistä vahvemmiksi virkistyspäivän aikana.