Teknologianatiivit milleniaalit - mitä he odottavat työelämältä?

Sini Jonk 16.9.2021

Milleniaaleista, ja siitä kuinka tämä sukupolvi on erilainen aiempiin verrattuna, on käyty jo vuosia keskustelua. Vertauskohtana pidetään usein suuria ikäluokkia eli ns. Baby Boomereita. Mutta pitävätkö median luomat mielikuvat laiskoista ja sitoutumattomista milleniaaleista paikkaansa vai onko edessämme kunnianhimoinen ja kehityshaluinen sukupolvi?

Cambridge Dictionary määrittelee milleniaalit seuraavasti: ”a person who was born in the 1980s, 1990s, or early 2000s” ja “millennials have grown up with the internet and can’t imagine a world without it”. Milleniaaleiksi luonnehditaan siis ikäluokkia, jotka ovat pienestä pitäen kasvaneet internetin aikakaudella ja käyttävät teknologioita sujuvasti esimerkiksi työssään.

Eroavatko milleniaalit sitten erityisemmin muiden ikäluokkien edustajista, kun mietitään työelämää? Joissain asioissa varmasti kuten esimerkiksi teknologian sujuvan käytön suhteen. Aihetta tarkastellessa on hyvä muistaa myös milleniaalien ja esimerkiksi suurten ikäluokkien erilaiset elämäntilanteet ja niiden vaikutus työn odotuksiin.

Teknologianatiivit milleniallit

Milleniaalit ovat oppineet teknologian hyödyntämisen taidon hieman samalla tavalla kuin opimme kielen. Kun se on kerran opittu, taitoa on helppo kehittää lisää.

Milleniaalit ovat kasvaneet teknologian kehityksen aikakaudella, joka antaa heille etulyöntiaseman esimerkiksi uusien järjestelmien omaksumisessa. Uudet teknologiat ovat osa heidän jokapäiväistä elämäänsä, ja he vaihtavat järjestelmästä toiseen sujuvasti työssään.

Asettaako milleniaalien teknologianatiiviuus muut ikäluokat huonompaan asemaan työmarkkinoilla? Todennäköisesti ei, mutta toki tällä teknologianatiiviudella voi olla oma etunsa.

Pidempään työelämässä olleilla on usein etuna pitkä ja vahva substanssiosaaminen, josta on hyötyä esimerkiksi järjestelmäkehitystyössä. Työmarkkinoilla on suuri määrä pitkään työelämässä olleita oman alansa ammattilaisia, jotka syttyvät järjestelmien kanssa työskentelystä ja heiltä löytyy loistavaa teknologiaosaamista.

Mediassa ja kirjallisuudessa hoetaan loputtomasti sitä, kuinka työelämä on muuttunut ja murroksessa. Muutos tuntuu olevan uusi normi, josta emme pääse yli emmekä ympäri. Muutos on tullut jäädäkseen.

Onko teknologialla näppinsä pelissä, kun puhutaan työelämän muutoksesta? Luultavasti kyllä! Teknologian ansiosta meillä on mahdollisuus tehokkaampaan ja nopeampaan työskentelyyn monilla sektoreilla. Tämä voi aiheuttaa sen, että myös työntekijöiltä odotetaan muutosvalmiutta sekä jatkuvaa ajan hermolla olemista.

Milleniaalien dotukset työelmältä

Milleniaaleja kuvaillessa ei voi sortua tietynlaisiin stereotypioihin, joita ihmisillä on ja joita media viljelee. Mediassa heitä kuvaillaan usein laiskoiksi, sitoutumattomiksi ja itsekeskeisiksi. Osa näistä milleniaaleja kuvaavista adjektiiveista voi olla täysin oikeita tai osakseen totta, mutta vuosien 1980 ja 2000 välillä syntyneiden joukkoon mahtuu myös suuri joukko erilaisia yksilöitä erilaisine ominaisuuksineen sekä odotuksineen.

Milleniaaleja ja suuria ikäluokkia haastatellessa olen pistänyt merkille, että milleniaalit korostavat usein työn merkityksellisyyttä ja työyhteisöä heille tärkeinä asioina, joita he odottavat tulevalta työpaikaltaan. Lisäksi heidän vastauksissaan korostuu usein yritys itsessään ja yrityksen arvomaailma. Milleniaali haluaa seistä edustamansa yrityksen arvojen takana.

Milleniaalien odotuksia ja toivomuksia työltä sekä työelämältä on tutkittu jonkin verran niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tutkimuksissa* on noussut esiin samoja odotuksia työltä kuin haastattelutilanteissa heidän kanssaan: mielenkiintoinen työnkuva ja mukava työyhteisö.

Lisäksi milleniaalien työelämän odotuksia tarkastelleissa tutkimuksissa on noussut esiin työpaikan sijainti, nopeat etenemismahdollisuudet, palkkaus sekä tasapaino vapaa-ajan ja työn välillä.

Erilaiset elämäntilanteet milleniaalien ja vanhempien ikäluokkien välillä asettavat erilaisia odotuksia työtä ja johtamista kohtaan, minkä takia asia on monisyinen. Vastavalmistuneen työntekijän odotukset ovat luonnollisesti erilaiset verrattuna pidempään työelämässä olleen perheellisen odotuksiin.

Tästä syystä voi olla mielekästä pohtia, ovatko jo pidempään työelämässä olleiden odotukset olleet jopa samantyyppiset kuin tänä päivänä uraansa aloittelevilla? Milleniaalien kritisointi heidän toiveidensa suhteen voi liittyä osakseen myös vain heidän erilaiseen elämäntilanteeseen.