Monimuotoisuuden hyödyt näkyvät työelämässä ja sen ulkopuolella – monta hyvää syytä arvostaa erilaisuutta

Laura Helander 2.8.2022

Työntekijöitä yhteisen pöydän ääressä

Barona nostaa yksilön osaamisen ja hyvinvoinnin keskiöön tähtäimenään parempi työelämä. Niin yksilöt, yritykset kuin yhteiskuntakin hyötyvät monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta. Miten monimuotoisuus ilmenee ja miksi se painaa vaakakupissa niin paljon?

Vastuullisuudessa ei ole tänä päivänä kyse enää yritysten tekemästä valinnasta, vaan siitä on tullut pitkäjänteisen liiketoiminnan edellytys. Työikäisen väestön odotukset työnantajia kohtaan ovat lisääntyneet, minkä ohella asiakkaat, viranomaiset, oppilaitokset ja muut keskeiset sidosryhmät odottavat yrityksiltä yhä avoimempaa läpinäkyvyyttä niiden toimintaan ja vastuullisuustyöhön.

Yritysten ja organisaatioiden vastuullisuutta tarkastellessa niiden monimuotoisuus joutuu usein ensimmäisenä mikroskoopin alle.

Kaikilla on oikeus tehdä työtä

Monimuotoisuutta ei ole tarkoitettu yritysten julkisuuskuvan kiillottajaksi, vaan sen kautta pyritään mahdollistamaan yksilöiden perusoikeuksien toteutuminen. Jokaisella on ikään, sukupuoleen, etnisyyteen tai muuhun taustatekijään katsomatta oikeus tehdä työtä, jonka avulla yksilö voi hankkia toimeentuloa ja kokea itsensä merkitykselliseksi osaksi yhteiskuntaa.

Barona on sitoutunut noudattamaan ILO:n työelämän yleismaailmallisten perusoikeuksien julistuksen periaatteita sekä kunnioittamaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Se tarkoittaa, että Baronalla kunnioitetaan yksilön arvoa, yksityisyyttä sekä uskonnon- ja omantunnonvapautta. Syrjintää, häirintää, uhkailua tai loukkauksia ei hyväksytä missään muodossa.

Osaamisen kirjoa tarvitaan

Monimuotoisuudella on selviä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tosiasia on, että Suomi tarvitsee kaikkien työikäisten panosta.

Baronalla nähdään, että työelämän monimuotoisuutta lisäämällä voitaisiin edistää erilaisten ihmisryhmien työllistymistä ja ainakin osittain ratkaista myös usealla toimialalla vallitsevaa työvoimapulaa. Nuoret, työttömät, vieraskieliset, osatyökykyiset ja eläkeläiset olisi tärkeää saada mukaan työelämään myös syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Nykypäivänä työelämässä on tavanomaista, että sama henkilö kulkee useampaakin erinäköistä polkua pitkin ennen mahdollista vakiintumistaan tiettyyn työyhteisöön. Tosiasia on, että tiimit ovat harvoin täysin tasakoosteisia. Erilaiset tehtävät edellyttävät erilaista osaamista, minkä ohella jokaisen yksilöllinen tausta ja kokemukset voivat tarjota tuoreita näkökulmia työhön.

Monimuotoisuus kannattaakin ehdottomasti nähdä rikkautena: on pelkästään positiivista, jos kaikkia työntekijöitä ei ole puristettu samasta muotista.

Monimuotoisuudella tuotetaan lisäarvoa

Työarjen monimuotoisuus lähtee liikkeelle siitä, että jokaisen annetaan olla omanlainen ja toteuttaa työtään parhaaksi katsomallaan tavalla yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Myös Baronalla lähtökohta on, ettei kenenkään tarvitse töissä piilotella muuta elämäänsä, ei uskontoaan, ei harrastuksiaan tai sitä ketä rakastaa.

Kun kaikille annetaan lisäksi tasa-arvoiset mahdollisuudet ja resurssit onnistua ja loistaa, koko työyhteisö voi lähtökohtaisesti paremmin. Monimuotoisuus vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyteen, henkilöstön motivoituneisuuteen ja innovaatiokykyyn. Näillä asioilla on luonnollisesti suuri rooli myös työpaikan houkuttelevuuden ja organisaation julkisuuskuvan kannalta.

Kenenkään ei tulisi tuntea, että joutuu töissä piilottelemaan muuta elämäänsä, uskontoaan, harrastuksiaan tai sitä ketä rakastaa.

Monimuotoisuuden mukanaan tuomat hyödyt eivät rajoitu pelkästään työhyvinvointiin, vaan ne heijastuvat suoraan esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen ja uusien asiakasryhmien tavoittamiseen. Monimuotoinen tiimi tekee tutkitusti parempia päätöksiä ja pystyy palvelemaan asiakkaita paremmin, ovathan asiakkaatkin erilaisia. Monimuotoisuuden lisäämisellä on siten suora yhteys myös yrityksen taloudelliseen kannattavuuteen.  

Asennetyö on askel kohti sallivampaa ilmapiiriä

Työelämän diversiteettiä voidaan edistää oman työyhteisön ulkopuolella esimerkiksi asennetyöllä ja herättämällä julkista keskustelua monikulttuurisuudesta. Barona on tuonut näkyvästi esille esimerkiksi kansainvälisen rekrytoinnin välttämättömyyden osana työvoimapulan ratkaisuja.

Monimuotoisuus tai sen puute tuleekin usein esille yrityksen viestinnässä ja siinä, minkälaista kieltä ja kuvastoa se käyttää esimerkiksi markkinoinnin yhteydessä. Monimuotoisuus ei kuitenkaan saa jäädä pelkästään puheen tasolle, vaan lupaus siitä tulee lunastaa jokapäiväisessä arjessa.

Yksi konkreettinen tapa vaikuttaa työyhteisön monimuotoisuuteen on kiinnittää huomiota siihen, keistä työyhteisö koostuu, keitä sinne valitaan ja minkälaisissa tehtävissä kunkin on mahdollista työskennellä. Monimuotoisuutta tukevien käytäntöjen omaksuminen osaksi työarkea ei ole välttämättä vaikeaa, mutta vaatii koko työyhteisöltä valmiutta haastaa omia ennakkoluuloja ja ajattelua.

Lue, miten yritykset ja työnantajat voivat edistää monimuotoisuutta työyhteisöissään